Ravintola-alan yrittäjä sai yli 30 000 euron uhkasakot työnantajan velvollisuuksien laiminlyönneistä

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, jossa ravintola-alan yrittäjä vaati työsuojeluviranomaisen tekemän päätöksen kumoamista ja 21 000 euron suuruisen uhkasakon tuomitsemisesta luopumista. Uhkasakko liittyi työterveyshuollon järjestämistä, työvuoroluetteloita ja työaikakirjanpitoa koskeviin laiminlyönteihin.

Työsuojeluviranomainen eli Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli tuominnut yrittäjälle jo vuonna 2022 samoista laiminlyönneistä 12 000 euron uhkasakon.

Laiminlyönnit ilmenivät työsuojelutarkastuksessa

Tapauksessa oli kyse työnantajan velvollisuuksien laiminlyönneistä, jotka työsuojelutarkastaja oli havainnut Savonlinnassa sijaitsevaan ravintolaan tehdyllä tarkastuksella vuonna 2021. Yrittäjä ei ollut järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuoltoa. Hän ei myöskään ollut laatinut työvuoroluetteloita eikä pitänyt työaikakirjanpitoa. Tarkastaja antoi yrittäjälle kehotukset laittaa nämä asiat kuntoon määräajassa.

Yrittäjä ei kehotuksista huolimatta laittanut asioita kuntoon, joten työsuojeluviranomainen asetti kehotusten tehosteeksi 12 000 euron uhkasakon. Yrittäjä ei tämänkään jälkeen ryhtynyt toimenpiteisiin, jolloin työsuojeluviranomainen määräsi uhkasakon maksettavaksi. Sen lisäksi se velvoitti uudestaan yrittäjää toimimaan kehotusten mukaan ja asetti tällä kertaa korotetun 21 000 euron uhkasakon.

Hallinto-oikeuden mukaan ei ollut pätevää syytä velvoitteiden noudattamatta jättämiselle

Yrittäjä valitti 21 000 euron uhkasakon sisältäneestä päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi yrittäjän valituksen ja totesi, ettei työsuojeluviranomaisen päätöstä ole syytä muuttaa. Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan muun muassa, ettei asiassa ole tullut ilmi pätevää syytä velvoitteiden noudattamatta jättämiselle. Valittajalla on ollut oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus velvoitteiden noudattamiseen.

Lisäksi hallinto-oikeus otti kantaa uhkasakon määrään. Se totesi, että saadun selvityksen mukaan yrittäjä ei ollut noudattanut velvoitteita miltään osin ennen valituksenalaisen päätöksen tekemistä ja päätöksen tekemisen jälkeenkin vain osittain. Muun muassa tästä syystä hallinto-oikeus piti uhkasakon määrää perusteltuna.

Työnantajana toimivan yrittäjän on huolehdittava velvollisuuksistaan

Kaikkien työnantajien on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto työterveyshuoltolaissa säädetyllä tavalla. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työntekijöiden työehtosopimuksen mukaan säännöllinen työaika ravintola-alalla määräytyy kolmiviikkojaksoittain. Työnantajan on laadittava työvuoroluettelot etukäteen niin, että ne ovat työntekijöiden nähtävillä ilmoitustaululla tai muussa vastaavassa paikassa pääsääntöisesti vähintään viikkoa ennen kolmiviikkoisjakson alkamista. Lisäksi työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa työaikalain säännösten mukaisesti.

Katso myös

Julkisyhteisöjen velka 75,8 % suhteessa bruttokansantuotteeseen

Tilastokeskuksen Eurostatille raportoimien ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä oli 2,7 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2023. Alijäämä …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x