Kuvaaja: Harri Säynevirta

Kotimaanmatkailu on tärkeässä asemassa

Matkailutoimijat kaipaavat tiiviimpää yhteistyötä, vahvempaa kotimaanmatkailun brändiä ja valtakunnallista koordinaatiota kotimaanmatkailun edistämiseksi.

Matkailutoimialan merkitys Suomen kansantaloudelle on kasvanut viime vuosina, ja kotimaanmatkailu tuottaa noin 69 % matkailukysynnästä. Kotimaanmatkailun merkitys matkailuelinkeinolle on merkittävä niin volyymin kuin ympärivuotisen toiminnan näkökulmasta. Suomalaiset tekevät tällä hetkellä lähes yhtä monta yöpymisen maksullisessa majoituksessa sisältävää vapaa-ajanmatkaa kotimaahan ja ulkomaille, mutta kasvu kohdistuu vahvemmin ulkomaille, väittää Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä selvitys, joka perustuu matkailuelinkeinolle suunnattuun kyselyyn ja matkailun asiantuntijahaastatteluihin sekä matkailutilastoihin.

Kotimaanmatkailu toimii ympärivuotisuutta sekä tasaisuutta tuovana markkinana esimerkiksi kansainvälisen poliittisen tilanteen muuttuessa ja muuttaessa kansainvälisiltä markkinoilta tulevaa kysyntää. Kotimaanmatkailun ja sen markkinoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii kokonaisuutena aiempaa enemmän huomiota.

Kysynnän kehittymistä rajoittaa hintataso

Kotimaanmatkailua rajoittaa tällä hetkellä eniten hintataso kotimaassa ja erityisesti hintatasosta johtuva ulkomainen kilpailu, toimijoiden vähäiset markkinointiresurssit sekä vajavaiset julkisen liikenteen yhteydet matkailukohteisiin. Koulujen kesälomien sijoittumisen nähtiin vahvistavan yksinomaan heinäkuun kysyntäpiikkiä. Muita rajoittavia tekijöitä olivat matkailutarjonnan pirstaleisuus, puutteelliset myyntikanavat ja kotimaanmatkailun brändin puuttuminen. Myös riittämättömät kehittämisresurssit ja yhteistyön puute matkailuyritysten välillä nostettiin keskeisiksi rajoitteiksi.

Potentiaalia toisaalta nähdään lähimatkailutrendin hyödyntämisessä ja kotimaanmatkailun imagon nostamisessa lähiruokatrendiä vastaavaksi ilmiöksi. Hiilijalanjäljen pienentäminen, vastuullisuus ja toisaalta elämysten hakeminen sekä luonto ja hyvinvointi osana elämäntapaa tarjoavat mahdollisuuksia kotimaanmatkailulle. Otollisina kohderyhminä haastatteluissa esiin nousivat erityisesti yli 60-vuotiaiden vire