EU valmistelee sääntöjä internetin verkkoalustoille

Euroopan komissio on antanut kaksi säädösehdotusta, joiden tavoitteena on tehdä verkkoympäristöstä kuluttajille ja yrityksille turvallisempi ja oikeudenmukaisempi. Toinen ehdotetuista asetuksista koskee digitaalisia palveluita ja toinen digitaalisia markkinoita.

Digitaalisia palveluja koskevan säädöksen tavoitteena on edistää digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ja erityisesti ns. välittäjäpalveluiden tarjontaa. Välittäjäpalveluilla tarkoitetaan erilaisten internetin toimijoiden palveluja kuten esimerkiksi pilvipalveluita, verkkoalustoja ja sisällönjakoverkkoja.

Ehdotuksen tavoitteena on asettaa EU:n laajuisia sääntöjä erilaisille internetin toimijoille, pienimmistä toimijoista aina suurimpiin maailmanlaajuisiin verkkoalustoihin saakka. Toimijoille asetettaisiin niiden palveluihin ja niiden kokoon suhteutettuja huolellisuusvelvollisuuksia, joiden tavoitteena on turvallinen, ennakoitava ja luotettava verkkoympäristö.

Valtioneuvosto katsoo, että laittomaan sisältöön verkossa tulee puuttua tehokkaasti, jotta verkkoympäristöä ei hyödynnetä laittomassa tarkoituksessa. Tällöin sääntelyn tulee olla oikeassa suhteessa sillä tavoiteltavaan päämäärään nähden, ja sen tulee turvata käyttäjien sananvapauden ja muiden perusoikeuksien toteutuminen sekä kuluttajansuojan korkea taso.

Portinvartija-alustoille uusia velvoitteita

Digitaalisia markkinoita koskeva asetus kohdistuu noin 10–15 suurimpaan yritykseen, jotka tarjoavat EU:n alueella ydinalustapalveluita. Asetuksessa kuvattuja ydinalustapalveluita ovat esimerkiksi hakukoneet, käyttöjärjestelmät ja verkossa toimivat välityspalvelut.

Asetuksella puututtaisiin portinvartijoiden harjoittamiin epäoikeudenmukaisiin käytänteisiin, joita yritykset ja kuluttajat kohtaavat asioidessaan verkkoalustoilla. Tämä lisäisi digitaalisen palveluiden avoimuutta sekä edistäisi pienempien digiyritysten kilpailukykyä ja pääsyä markkinoille. Kuluttajien valinnanmahdollisuudet lisääntyisivät, kun yritykset voisivat tarjota palveluitaan useammalla eri alustapalvelulla samanaikaisesti.

Yritys luokiteltaisiin portinvartijaksi, jos se tarjoaa vähintään yhtä ydinalustapalvelua, sillä on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin, ja
se tarjoaa yrityskäyttäjille tärkeän väylän asiakkaidensa tavoittamiseen, sekä
sillä on tai todennäköisesti tulee olemaan vakiintunut ja kestävä asema markkinoilla.

Säädösehdotuksessa määritellään myös määrälliset kynnysarvot. Jos ne täyttyvät, yrityksen voidaan olettaa täyttävän portinvartijan edellytykset. Portinvartijayritysten tulisi muun muassa antaa yrityskäyttäjien ja niiden asiakkaiden toiminnasta syntynyt data yrityskäyttäjän omaan käyttöön sekä edistää palveluiden yhteentoimivuutta eri alustojen kesken.

Ehdotusten käsittely on alkanut myös EU:n neuvoston kilpailukyvystä vastaavassa valmisteluelimessä sekä Euroopan parlamentin sisämarkkinat ja kuluttajansuoja -valiokunnassa. Kun neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat muodostaneet kantansa, ne aloittavat komission kanssa kolmikantaneuvottelut. Neuvotteluissa sovitaan asetusteksteistä alustavasti, jonka jälkeen kunkin toimielimen on vielä hyväksyttävä ne.

Katso myös

Joka kolmas hyvinvointialueen työntekijöistä eläköitymässä

Kevan eläköitymisennusteeseen on koottu tiedot hyvinvointialueiden ammateista eläkkeelle siirtyvistä. Raportissa tarkastellaan entiseen tapaan myös kunta-alan, …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x