Uutisotsikot

Lääkärit ovat tyytyväisiä ammatinvalintaansa ja työhönsä

Lääkäreiden koulutukseen hakeutumisen motiivit eivät ole muuttuneet viime vuosikymmenten aikana merkittävästi. Myöskään yleisessä tyytyväisyydessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Enemmistö vuosina 2007–2016 valmistuneista lääkäreistä oli ammatinvalintaansa tyytyväisiä.

Peruskoulutuksen osalta tyytyväisyys sairaalatyön opetukseen oli suurempaa kuin tyytyväisyys terveyskeskusopetukseen. Opetuksen vahvoiksi puoliksi koettiin muun muassa diagnostiikka ja hoito, eettinen pohdinta ja tiedonhakutaidot.

Lääkärit toivoivat peruskoulutuksen sisältävän enemmän etenkin toiminnanohjauksen taitoja. Kehitettävää olisi myös koulutuksen osuvuudessa suhteessa työhön.

Erikoistumiskoulutukseen oltiin melko tyytyväisiä. Parhaiten toteutui diagnostisten taitojen ja hoitotoimenpiteiden oppiminen. Kehitettävää löytyi erityisesti osaamisen arvioinnin ja oppimistavoitteiden täyttymisen seurannassa. Johtamistaitojen, tutkimus- ja opetustyön, sekä terveystalouden opetusta toivottiin lisää.

Tämä selviää Lääkäri 2018 -tutkimuksesta, jossa on vuosina 2007–2016 valmistuneiden lääkäreiden ajatuksia koulutukseen, ammatti-identiteettiin, arvoihin ja urakehitykseen liittyen. Tutkimuksessa on keskitytty erityisesti perus- ja erikoistumiskoulutuksiin. Sen tekoon osallistuivat tutkijat Suomen kaikista viidestä lääketieteellisestä tiedekunnasta ja Suomen Lääkäriliitto.

Kyselytutkimus

Katso myös

Valekuolleen irakilaisen jutussa nostettu syytteet

Valtionsyyttäjä on nostanut syytteet törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä asiassa, joka liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) …