Uutisotsikot

Suomen on nimettävä viranomaiset, joilla on valtuudet tehdä hakuja pankkitilirekistereistä

EU:n rahoitustietodirektiivi pannaan täytäntöön kansallisesti. Direktiivi sisältää säännöt, joilla helpotetaan viranomaisten mahdollisuuksia käyttää mm. pankkitilirekisteritietoja tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten.

Jäsenvaltioiden tulee saattaa voimaan direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1.8.2021. Direktiivi annettiin 20.6.2019.

Rahoitustietodirektiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden on nimettävä ne viranomaiset, joilla on valtuudet päästä jäsenvaltioiden perustamiin kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Keskitetyillä pankkitilirekistereillä tarkoitetaan keskitettyjä automatisoituja mekanismeja, kuten keskitettyjä rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä tiedonhakujärjestelmiä. Niiden kautta toimivaltaiset viranomaiset voivat hakea sähköisesti tietoja pankki- ja maksutileistä sekä niiden haltijoista ja tosiasiallisista edunsaajista.

Direktiivin mukaan käyttöoikeus pankki- ja maksutilirekistereihin voidaan antaa viranomaisille, joilla on toimivalta vakavien rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa. Hankkeessa selvitetään, mille viranomaisille ja mihin käyttötarkoituksiin oikeus saada tietoja pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä voitaisiin antaa. Työssä otetaan erityisesti huomioon perustuslaissa turvattu yksityiselämän ja henkilötietojen suoja ja tietosuojaa koskevan sääntelyn vaatimukset.

Lisäksi jäsenvaltioiden tulee nimetä toimivaltaiset viranomaiset, jotka voivat pyytää ja saada rahoitustietoja ja analyysejä rahanpesun selvittelykeskuksilta. Suomessa rahanpesun selvittelykeskus toimii Keskusrikospoliisissa. Direktiivissä säädetään myös tietojenvaihdosta rahanpesun selvittelykeskusten kesken ja Europolin kanssa.

Rahoitustietodirektiivi liittyy niin sanottuun viidenteen rahanpesudirektiiviin, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön keskitettyjä pankkitilirekistereitä tai tiedonhakujärjestelmiä, jotka mahdollistavat pankki- ja maksutilien sekä tallelokeroiden haltijoiden oikea-aikaisen tunnistamisen. Suomessa viides rahanpesudirektiivi on pantu täytäntöön muun muassa lailla pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä, joka tuli voimaan 1.5.2019. Sen pankki- ja maksutilien tiedonhakujärjestelmää sekä pankki- ja maksutilirekisteriä koskevia säännöksiä sovelletaan 1.9.2020 lähtien.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2020.

Katso myös

Terrorismirikosten rangaistavuutta esitetaan laajennettavaksi

Suomessa on säädetty rangaistavaksi terroristiryhmän toiminnan edistämiseen liittyviä tekoja. Työryhmän ehdotuksen mukaan rangaistavaksi säädettäisiin myös …

Kommentoi