Kuntavaalit 2021

Seuraavien kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 2021. Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuoden 2021 alussa on kuntien lukumäärä Manner-Suomessa 293 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16.

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on:

 1. Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai
 2. muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
 3. EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.

Äänestäminen ja äänestyspaikat

Äänioikeutettu voi äänestää kuntavaaleissa yhdellä seuraavista tavoista:

 • Äänestäminen vaalipäivänä: Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.
 • Äänestäminen ennakkoon: Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää ja lopetetaan kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää ja ulkomailla 8. päivänä ennen vaalipäivää.
 • Laitosäänestys: Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.
 • Kotiäänestys: Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava omalle kotikunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.
 • Kirjeäänestys: Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.
 • Laivaäänestys: Ulkomailla olevan suomalaisen laivan henkilökunta saa äänestää laivassa ennakkoäänestysaikana.

Ehdokkaaksi kelpaava eli vaalikelpoinen henkilö kuntavaaleissa

Vaalikelpoisuus määräytyy samassa aikataulussa kuin henkilön äänioikeuskuntakin eli väestötietojärjestelmässä 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) olevien tietojen mukaan. Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seuraa mukana. Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 72 §:ssä.

Ehdokkaaksi kelpaa henkilö:

 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on
 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja
 3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntavaalien tuloksen laskenta

Kuntien keskusvaalilautakunnat aloittavat ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä sunnuntaina aikaisintaan kello 15 (tai erityisestä syystä aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 12). Tällöin ruskeat vaalikuoret avataan ja niiden sisällä olevat äänestysliput lasketaan.

Ennakkoäänet pyritään laskemaan niin, että ennakkoäänestyksen tulos olisi valmis samana iltana kello 20:een mennessä. Tätä ennen keskusvaalilautakunnat eivät saa antaa mitään tietoja laskentapaikan ulkopuolelle laskennan edistymisestä.

Heti kun vaalihuoneistot kello 20 ovat sulkeutuneet, vaalilautakunnat aloittavat vaalipäivänä annettujen äänten alustavan laskennan. Vaalilautakunta avaa vaaliuurnan, laskee siinä olevat äänestysliput ja merkitsee kullekin ehdokkaalle annetut äänimäärät erityiseen vaalipöytäkirjaan.

Heti tämän jälkeen vaalilautakunta ilmoittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle ehdokkaiden saamat äänimäärät eli vaalien tuloksen kyseisessä äänestysalueessa. Kunnan keskusvaalilautakunta puolestaan välittää tulokset oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän keskitettyyn laskentajärjestelmään.

Lopuksi vaalilautakunta sinetöi äänestysliput pakettiin ja toimittaa ne keskusvaalilautakunnalle, joka aloittaa äänestyslippujen tarkastuslaskennan vaalipäivän jälkeisenä maanantaina.

Vaalien alustava tulos selviää jo vaalipäivän iltana. Vaalihuoneistojen sulkeuduttua kello 20 vaalitietojärjestelmään siirretty ennakkoäänestyksen tulos annetaan julkisuuteen. Sen jälkeen vaalitietojärjestelmään siirretään vaalilautakuntien alustavat laskelmat sitä mukaan kuin ne vaalipäivän iltana valmistuvat. Yleensä alustava tulos on kokonaisuudessaan selvillä viimeistään kello 23. Suurimmissa kaupungeissa, erityisesti Helsingissä, alustavan tuloksen saaminen saattaa kuitenkin kestää puoleenyöhön asti.

Kunnan keskusvaalilautakunta suorittaa äänten tarkastuslaskennan vaalipäivää seuraavana maanantaina ja vahvistaa vaalien tuloksen kunnassa vaalipäivää seuraavana keskiviikkona viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan. Vaaleissa valittu valtuusto aloittaa toimikautensa 1. päivänä kesäkuuta.

Keskusvaalilautakunnan ennakkoäänten laskentaa, tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista koskevissa kokouksissa samoin kuin vaalilautakunnan laskentakokouksessa saavat olla läsnä puolueiden ja valitsijayhdistysten vaaliasiamiehet tai heidän valtuuttamansa henkilöt.

Vaalien tuloksen määräytyminen

Vaalien tuloksen määräytymisessä käytetään ns. d’Hondt’in laskentamenetelmää, jonka mukaan laskennan ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ryhmittymän eli vaaliliittoon kuulumattoman (yksittäisen) puolueen, vaaliliiton,yhteislistan sekä yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen saama kokonaisäänimäärä. Vaaliliitossa olevia puolueita kohdellaan siis yhtenä ryhmittymänä, samoin yhteislistaan kuuluvia valitsijayhdistyksiä.

Laskennan toisessa vaiheessa asetetaan kussakin ryhmittymässä ehdokkaat paremmuusjärjestykseen heidän saamiensa äänimäärien perusteella. Kolmannessa vaiheessa annetaan kullekin ehdokkaalle vertausluvut siten, että ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut ehdokas kolmanneksen, neljänneksi tullut ehdokas neljänneksen ja niin edelleen. Lopuksi vaalipiirin kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuusjärjestykseen ja tästä listasta valitaan kansanedustajiksi niin monta ehdokasta kuin vaalipiirissä valitaan edustajia.

Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto

Kuntalain (410/2015) 16 §:n mukaan valtuutettuja on kuitenkin vähintään valittava seuraavasti:

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:

Asukasluku             Valtuutettuja vähintään

enintään 5 000                  13
5 001—20 000                  27
20 001—50 000                43
50 001—100 000              51
100 001—250 000            59
250 001—500 000            67
yli 500 000                        79

Vuoden 2021 kuntavaalien tärkeät ajankohdat:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 7. – 13.4.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 7. – 10.4.2021
 • vaalipäivä: 18.4.2021
 • tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.